नामदर्ता गर्ने प्रक्रिया

 
नामदर्ता गर्ने प्रक्रिया
१. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगले तोकेको मतदाता नामावली दर्तास्थलमा नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्र साथै लिई जानुपर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेकोभन्दा भिन्नै ठेगानामा हाल स्थायी बसोबास गरेको भए नागरिकता प्रमाणपत्रको अतिरिक्तदेहायका प्रमाणहरूसमेत पेश गर्नुपर्दछ ।
(क)    बसाई सरी आएको प्रमाणपत्र, वा
(ख     विवाह गरी हालको स्थायी ठेगानामा आएको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।
कुनै व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा निजको जन्म वा उमेर वा बासस्थान नागरिकताको प्रमाणपत्र बाट मात्र खुल्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले थप प्रमाणको रुपमा जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा वा शैक्षिक योग्गताको प्रमाणपत्र वा राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र माग गर्न सक्नेछा  l  उक्त प्रमाणहरु पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले तेस्तो व्यक्ति संग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग गर्न सक्दछ l 
२. आयोगले तोकेको मतदाता नामावली सङ्कलन फाराम भर्नुपर्दछ । 
३. तोकिएबमोजिम फोटो खिचाउनुपर्दछ । फोटोको लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
४. औँलाहरूको रेखात्मक छाप दिनुपर्दछ । यस्तो औँला छाप विधुतीय माध्यमबाट सङ्कलन गरिन्छ ।
५. दर्ता सम्पन्न भइसकेपछि दर्ता कर्मचारीबाट प्राप्त हुने अर्धकट्टी आफ्नो नाम दर्ता गरेको प्रमाणस्वरूप सुरक्षित राख्नुपर्दछ।
मतदाता नामावली मतदाताको स्थायी बसोबासको ठेगानामा दर्ता गरिन्छ ।
सामान्यतयाः स्थायी बसोबास भएको स्थानबाट नै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिन्छ । तर पेशा, व्यवसाय, अध्ययन वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा देशभित्रका अन्य स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूले  हालको (अस्थायी) बसोबास भएको स्थानबाटै पनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा नाम रहने गरी नाम दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था  यसअघि भएपनि हाल यो प्राबधान स्थगीत गरिएको छ ।
Feedback