उपनिर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु

 

१.  उपनिर्वाचन सम्बन्धि ऐनहरु 

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

 

२. उपनिर्वाचन सम्बन्धि नियमावलीहरु

निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८

राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४

 

३. उपनिर्वाचन सम्बन्धि कार्यविधिहरु

उपनिर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७६ 

निर्वाचन विवाद (सुनुवाई र निरुपण) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 

Feedback