निर्वाचन आयोग, नेपाल

सम्वत् २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दलको तर्फबाट मनोनयनपत्र
प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको
आधिकारिक दस्तखत नमूना उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १९, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १९ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन,२०७३ को दफा १८ मा राजनीतिक दलको तर्फबाट मनोनयनपत्र प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको आधिकारिक दस्तखत नमूना उपलब्ध गराउनु पर्ने र आयोगले त्यस्तो विवरण मनोनयन दर्ता गर्न तोकिएको मिति अगावै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पठाई सक्नुपर्ने, दलले मनोनयन गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा औपचारिकपत्र समेत पेश गर्नु पर्ने तर रीत नपुर्‍याई मनोनयन पत्र दाखिला भएको अवस्थामा उम्मेदवारको रुपमा मान्यता नदिइनेकानूनी व्यवस्था रहेको छ।संवत् २०७६ साल मंसीर १४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य,प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलको तर्फबाट मनोनयन गरिने उम्मेदवारहरूको मनोनयनको औपचारिकपत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमूना कान्तिपथ, काठमाडौस्थित यस आयोगमा संवत् 2076 साल आश्विन महिनाको ३0 गते सम्ममा कार्यालय समयभित्र पेश गर्नका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दललाई सूचित गरिएको छ। मनोनयनको औपचारिकपत्रको ढाँचा वेबसाइट www.election.gov.npबाट डाउनलोड गरी वा आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल ब्यवस्थापन महाशाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

डाउनलोड गर्नुहोस

Feedback