निर्वाचन आयोग
संबिधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०७०
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार सदर मत र बदर मत

 
Friday 06th of December 2013 11:23:42 AM
क्र.सं. जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं जम्मा मतदाता खसेको मत खसेको % सदर मत सदर % वदर मत वदर %
ताप्लेजुंग ३२९५० २४०९३ ७३.१२ २३२२० ९६.३८ ८७३ ३.६२
ताप्लेजुंग २५८५९ १८७७४ ७२.६ १७९७० ९५.७२ ८०४ ४.२८
पाँचथर ५०१८७ ३६२२६ ७२.१८ ३४४१२ ९४.९९ १८१४ ५.०१
पाँचथर ४५६१० ३४०१८ ७४.५८ ३२२७७ ९४.८८ १७४१ ५.१२
इलाम ५९८१६ ४७००६ ७८.५८ ४४२४१ ९४.१२ २७६५ ५.८८
इलाम ५१७४७ ४०१२८ ७७.५५ ३७४७९ ९३.४ २६४९ ६.६
इलाम ५१९९१ ४०५५० ७७.९९ ३८३६५ ९४.६१ २१८५ ५.३९
झापा ६४३०३ ५०१५० ७७.९९ ४६४२० ९२.५६ ३७३० ७.४४
झापा ६४८७९ ५०४६७ ७७.७९ ४६८१४ ९२.७६ ३६५३ ७.२४
१० झापा ५९४८६ ४६५३० ७८.२२ ४३७३४ ९३.९९ २७९६ ६.०१
११ झापा ७२३८७ ५७१६२ ७८.९७ ५३२५२ ९३.१६ ३९१० ६.८४
१२ झापा ७०७१५ ५६२०९ ७९.४९ ५१८११ ९२.१८ ४३९८ ७.८२
१३ झापा ४९६९० ३९७७३ ८०.०४ ३६७५० ९२.४ ३०२३ ७.६
१४ झापा ७३०३१ ५५४९७ ७५.९९ ५१९९१ ९३.६८ ३५०६ ६.३२
१५ संखुवासभा ४०२३४ २८९८१ ७२.०३ २७३१३ ९४.२४ १६६८ ५.७६
१६ संखुवासभा ४१००३ ३०५६५ ७४.५४ २८८७८ ९४.४८ १६८७ ५.५२
१७ तेर्हथुम ५२४२६ ३९३४७ ७५.०५ ३७३१८ ९४.८४ २०२९ ५.१६
१८ भोजपुर ४६०७० ३२४७६ ७०.४९ ३०३३० ९३.३९ २१४६ ६.६१
१९ भोजपुर ४४८७३ ३२३९० ७२.१८ ३०४८९ ९४.१३ १९०१ ५.८७
२० धनकुटा ४३३८४ ३२८४८ ७५.७१ ३१०९० ९४.६५ १७५८ ५.३५
२१ धनकुटा ३९२४८ २९८७८ ७६.१३ २८४७३ ९५.३ १४०५ ४.७
२२ मोरङ्ग ५४७२२ ४४१९१ ८०.७६ ४०९७५ ९२.७२ ३२१६ ७.२८
२३ मोरङ्ग ५३३४५ ३९८६३ ७४.७३ ३६८६९ ९२.४९ २९९४ ७.५१
२४ मोरङ्ग ५६०१६ ४४६२३ ७९.६६ ४१५८० ९३.१८ ३०४३ ६.८२
२५ मोरङ्ग ४८१४० ४०७९१ ८४.७३ ३८४७५ ९४.३२ २३१६ ५.६८
२६ मोरङ्ग ५३०७३ ४४११७ ८३.१३ ४१२०९ ९३.४१ २९०८ ६.५९
२७ मोरङ्ग ५७४७३ ४५१०१ ७८.४७ ४२११४ ९३.३८ २९८७ ६.६२
२८ मोरङ्ग ५९२५५ ४७२९० ७९.८१ ४३५३० ९२.०५ ३७६० ७.९५
२९ मोरङ्ग ५६५६५ ४५१६६ ७९.८५ ४२६८९ ९४.५२ २४७७ ५.४८
३० मोरङ्ग ५६८४४ ४३०२८ ७५.६९ ४०२३३ ९३.५ २७९५ ६.५
३१ सुनसरी ६५७८९ ४६९८५ ७१.४२ ४४१०३ ९३.८७ २८८२ ६.१३
३२ सुनसरी ७६३९० ५८०३८ ७५.९८ ५३४१९ ९२.०४ ४६१९ ७.९६
३३ सुनसरी ६१८५६ ५३४१९ ८६.३६ ४९५६७ ९२.७९ ३८५२ ७.२१
३४ सुनसरी ५८१९१ ४६९७५ ८०.७३ ४३३१८ ९२.२२ ३६५७ ७.७८
३५ सुनसरी ५३६३४ ४२३४५ ७८.९५ ३८३७७ ९०.६३ ३९६८ ९.३७
३६ सुनसरी ५६२९४ ४२४०२ ७५.३२ ३८३३० ९०.४ ४०७२ ९.६
३७ सोलुखुम्बु ५२७४९ ३६६५६ ६९.४९ ३५१३४ ९५.८५ १५२२ ४.१५
३८ खोटाङ्ग ५००६३ ३५६०० ७१.११ ३३३०८ ९३.५६ २२९२ ६.४४
३९ खोटाङ्ग ४९६०१ ३५५०५ ७१.५८ ३३३२३ ९३.८५ २१८२ ६.१५
४० ओखलढुंगा ३९६७० २८७८४ ७२.५६ २७७१८ ९६.३ १०६६ ३.७
४१ ओखलढुंगा ४०८५८ २९४०३ ७१.९६ २८४०७ ९६.६१ ९९६ ३.३९
४२ उदयपुर ५१२७८ ३७२३३ ७२.६१ ३४४९२ ९२.६४ २७४१ ७.३६
४३ उदयपुर ४८३३९ ३३४१५ ६९.१३ ३१०३५ ९२.८८ २३८० ७.१२
४४ उदयपुर ४३२७१ ३१८५३ ७३.६१ ३०३७६ ९५.३६ १४७७ ४.६४
४५ सप्तरी ५४८३८ ४३५५२ ७९.४२ ४०११५ ९२.११ ३४३७ ७.८९
४६ सप्तरी ४५७२७ ३६३३३ ७९.४६ ३३९६६ ९३.४९ २३६७ ६.५१
४७ सप्तरी ५०५५० ३८५९८ ७६.३६ ३५६४१ ९२.३४ २९५७ ७.६६
४८ सप्तरी ४७७७५ ३९१९२ ८२.०३ ३६७८३ ९३.८५ २४०९ ६.१५
४९ सप्तरी ४८०१८ ३८८६० ८०.९३ ३६३४४ ९३.५३ २५१६ ६.४७
५० सप्तरी ४७७९९ ३८२२६ ७९.९७ ३५९८६ ९४.१४ २२४० ५.८६
५१ सिराहा ४६९१८ ३७५३२ ७९.९९ ३५२२४ ९३.८५ २३०८ ६.१५
५२ सिराहा ४८७०० ३८९८६ ८०.०५ ३६३६७ ९३.२८ २६१९ ६.७२
५३ सिराहा ५००४१ ३९५९५ ७९.१३ ३७४३१ ९४.५३ २१६४ ५.४७
५४ सिराहा ४४२६१ ३५४६५ ८०.१३ ३३४२१ ९४.२४ २०४४ ५.७६
५५ सिराहा ४९१३३ ३९५८९ ८०.५८ ३६९५७ ९३.३५ २६३२ ६.६५
५६ सिराहा ५२०७३ ४१८४५ ८०.३६ ३९३८५ ९४.१२ २४६० ५.८८
५७ दोलखा ५५८७७ ४११३८ ७३.६२ ३९६८६ ९६.४७ १४५२ ३.५३
५८ दोलखा ५५१९७ ३९८९१ ७२.२७ ३७८७३ ९४.९४ २०१८ ५.०६
५९ रामेछाप ५५३१५ ३८२२७ ६९.११ ३६५३९ ९५.५८ १६८८ ४.४२
६० रामेछाप ५६४०६ ३९३९२ ६९.८४ ३८१४१ ९६.८२ १२५१ ३.१८
६१ सिन्धुली ४१२६९ ३२७२० ७९.२८ ३१४६५ ९६.१६ १२५५ ३.८४
६२ सिन्धुली ५३९९८ ४०४५९ ७४.९३ ३९०७१ ९६.५७ १३८८ ३.४३
६३ सिन्धुली ४४८५२ ३२००६ ७१.३६ ३१२०७ ९७.५ ७९९ २.५
६४ धनुषा ४६१८० ३६६६१ ७९.३९ ३४८०७ ९४.९४ १८५४ ५.०६
६५ धनुषा ४४७२० ३५३१७ ७८.९७ ३३०३३ ९३.५३ २२८४ ६.४७
६६ धनुषा ४७८८७ ३७८३२ ७९ ३६१५८ ९५.५८ १६७४ ४.४२
६७ धनुषा ५३०९७ ३८१२२ ७१.८ ३५७७१ ९३.८३ २३५१ ६.१७
६८ धनुषा ४७४४७ ३७७६४ ७९.५९ ३५७९५ ९४.७९ १९६९ ५.२१
६९ धनुषा ४९०४६ ३८३५५ ७८.२ ३५४६१ ९२.४५ २८९४ ७.५५
७० धनुषा ४९३५१ ३९२९१ ७९.६२ ३६५५६ ९३.०४ २७३५ ६.९६
७१ महोत्तरी ४४१८६ ३५४३१ ८०.१९ ३३४४० ९४.३८ १९९१ ५.६२
७२ महोत्तरी ४३७४२ ३४३५४ ७८.५४ ३२३२८ ९४.१ २०२६ ५.९
७३ महोत्तरी ४७२८७ ३५२५७ ७४.५६ ३३४७४ ९४.९४ १७८३ ५.०६
७४ महोत्तरी ४३३७५ ३२०६९ ७३.९३ ३००७८ ९३.७९ १९९१ ६.२१
७५ महोत्तरी ४४५४७ ३६०९६ ८१.०३ ३४७५५ ९६.२८ १३४१ ३.७२
७६ महोत्तरी ४४२२७ ३६८०५ ८३.२२ ३५१३८ ९५.४७ १६६७ ४.५३
७७ सर्लाही ५१२७८ ४०६८४ ७९.३४ ३८११६ ९३.६९ २५६८ ६.३१
७८ सर्लाही ५५०७९ ४३७९७ ७९.५२ ४१३७९ ९४.४८ २४१८ ५.५२
७९ सर्लाही ५४८१९ ४५०२८ ८२.१४ ४२६०३ ९४.६१ २४२५ ५.३९
८० सर्लाही ५४१४७ ४४५९५ ८२.३६ ४२३४१ ९४.९५ २२५४ ५.०५
८१ सर्लाही ५३१७१ ४४७५९ ८४.१८ ४३२९० ९६.७२ १४६९ ३.२८
८२ सर्लाही ५२१५५ ४३०२८ ८२.५ ४१५९६ ९६.६७ १४३२ ३.३३
८३ रसुवा २३५३३ १९२०७ ८१.६२ १८६३२ ९७.०१ ५७५ २.९९
८४ धादिंग ४३५२६ ३३१८७ ७६.२५ ३१७६७ ९५.७२ १४२० ४.२८
८५ धादिंग ६३६२६ ५१००६ ८०.१७ ४९४७९ ९७.०१ १५२७ २.९९
८६ धादिंग ६३८८६ ५११०७ ८० ४८६९८ ९५.२९ २४०९ ४.७१
८७ नुवाकोट ५५२२२ ४३२८४ ७८.३८ ४१०५४ ९४.८५ २२३० ५.१५
८८ नुवाकोट ५०४३५ ४००११ ७९.३३ ३८३०७ ९५.७४ १७०४ ४.२६
८९ नुवाकोट ४९३६० ३८७०५ ७८.४१ ३६९२४ ९५.४ १७८१ ४.६
९० काठमाडौं ३९१६४ ३००२६ ७६.६७ २८९३४ ९६.३६ १०९२ ३.६४
९१ काठमाडौं ६३८७३ ५१६३१ ८०.८३ ४९४१५ ९५.७१ २२१६ ४.२९
९२ काठमाडौं ४५९०५ ३७१५१ ८०.९३ ३५५३२ ९५.६४ १६१९ ४.३६
९३ काठमाडौं ५६८८७ ४५५२४ ८०.०३ ४३५३१ ९५.६२ १९९३ ४.३८
९४ काठमाडौं ५५३७७ ४३९१२ ७९.३ ४१९३८ ९५.५ १९७४ ४.५
९५ काठमाडौं ५०८५४ ४१०५६ ८०.७३ ३९२२६ ९५.५४ १८३० ४.४६
९६ काठमाडौं ५३०९० ४१७३० ७८.६ ३९६७८ ९५.०८ २०५२ ४.९२
९७ काठमाडौं ४६४३० ३६०४२ ७७.६३ ३४२८३ ९५.१२ १७५९ ४.८८
९८ काठमाडौं ५७९५७ ४६११५ ७९.५७ ४३७०६ ९४.७८ २४०९ ५.२२
९९ काठमाडौं १० ६२५७३ ५३३०० ८५.१८ ५१११७ ९५.९ २१८३ ४.१
१०० भक्तपुर ६७३४० ५६५२९ ८३.९५ ५४६२० ९६.६२ १९०९ ३.३८
१०१ भक्तपुर ८२२१८ ७०३८७ ८५.६१ ६८१३५ ९६.८ २२५२ ३.२
१०२ ललितपुर ५५११९ ४५६५९ ८२.८४ ४४०७८ ९६.५४ १५८१ ३.४६
१०३ ललितपुर ६७१९३ ५६३६३ ८३.८८ ५४३०१ ९६.३४ २०६२ ३.६६
१०४ ललितपुर ७७८९२ ६१५३५ ७९ ५९१६० ९६.१४ २३७५ ३.८६
१०५ काभ्रेपलाञ्चोक ४५९६१ ३३८८५ ७३.७३ ३२६६५ ९६.४ १२२० ३.६
१०६ काभ्रेपलाञ्चोक ५१३५७ ३९९३९ ७७.७७ ३७९७९ ९५.०९ १९६० ४.९१
१०७ काभ्रेपलाञ्चोक ५७२४९ ४७१५४ ८२.३७ ४५३८४ ९६.२५ १७७० ३.७५
१०८ काभ्रेपलाञ्चोक ५४०५९ ४१२९८ ७६.३९ ३९५५३ ९५.७७ १७४५ ४.२३
१०९ सिन्धुपाल्चोक ६४८२५ ५०४३५ ७७.८ ४८३३५ ९५.८४ २१०० ४.१६
११० सिन्धुपाल्चोक ५३९८७ ४२४८८ ७८.७ ४०३२० ९४.९ २१६८ ५.१
१११ सिन्धुपाल्चोक ५२२९२ ४०६८४ ७७.८ ३९२४८ ९६.४७ १४३६ ३.५३
११२ मकवानपुर ४५४८० ३५५५३ ७८.१७ ३३८३१ ९५.१६ १७२२ ४.८४
११३ मकवानपुर ४४९३९ ३५२४० ७८.४२ ३३७०३ ९५.६४ १५३७ ४.३६
११४ मकवानपुर ६२०१३ ४७२४३ ७६.१८ ४४७८५ ९४.८ २४५८ ५.२
११५ मकवानपुर ३९८०२ २९०८६ ७३.०८ २७४६६ ९४.४३ १६२० ५.५७
११६ रौतहट ४५६४२ ३५९२० ७८.७ ३३९९३ ९४.६४ १९२७ ५.३६
११७ रौतहट ४२७२८ ३४८९६ ८१.६७ ३३३२८ ९५.५१ १५६८ ४.४९
११८ रौतहट ४६१५८ ३९५९३ ८५.७८ ३७५७८ ९४.९१ २०१५ ५.०९
११९ रौतहट ४९२४७ ४२४९४ ८६.२९ ४०४७१ ९५.२४ २०२३ ४.७६
१२० रौतहट ४६६५९ ४०५८० ८६.९७ ३८५०८ ९४.८९ २०७२ ५.११
१२१ रौतहट ४९४३८ ४१४५२ ८३.८५ ३९३७६ ९४.९९ २०७६ ५.०१
१२२ बारा ४८०९७ ४०९७६ ८५.१९ ३८९४९ ९५.०५ २०२७ ४.९५
१२३ बारा ४७५०० ४०३७२ ८४.९९ ३८८१० ९६.१३ १५६२ ३.८७
१२४ बारा ५०३५३ ४०९२६ ८१.२८ ३८३५० ९३.७१ २५७६ ६.२९
१२५ बारा ५०१२८ ४३२५९ ८६.३ ४०४५६ ९३.५२ २८०३ ६.४८
१२६ बारा ४७१८० ४०१७६ ८५.१५ ३८१३६ ९४.९२ २०४० ५.०८
१२७ बारा ५३२७० ४३१६९ ८१.०४ ४०७८६ ९४.४८ २३८३ ५.५२
१२८ पर्सा ५३५८२ ४०६११ ७५.७९ ३७७३६ ९२.९२ २८७५ ७.०८
१२९ पर्सा ४८८७९ ४००३४ ८१.९ ३८०८३ ९५.१३ १९५१ ४.८७
१३० पर्सा ४९३१६ ४१९९१ ८५.१५ ३९६७९ ९४.४९ २३१२ ५.५१
१३१ पर्सा ४८४३६ ४१२२८ ८५.१२ ३९४२३ ९५.६२ १८०५ ४.३८
१३२ पर्सा ५१६५८ ४२४९७ ८२.२७ ४०५१९ ९५.३५ १९७८ ४.६५
१३३ चितवन ५३९७२ ४३३१९ ८०.२६ ४११५७ ९५.०१ २१६२ ४.९९
१३४ चितवन ६००५८ ४८७८० ८१.२२ ४६८४० ९६.०२ १९४० ३.९८
१३५ चितवन ५४७६५ ४२११९ ७६.९१ ४०६४९ ९६.५१ १४७० ३.४९
१३६ चितवन ५९६९३ ४७१७० ७९.०२ ४५१६० ९५.७४ २०१० ४.२६
१३७ चितवन ४५३१५ ३५१३४ ७७.५३ ३३२५३ ९४.६५ १८८१ ५.३५
१३८ गोरखा ५१४०१ ४०७६० ७९.३ ३९१६२ ९६.०८ १५९८ ३.९२
१३९ गोरखा ४५५६७ ३४६८६ ७६.१२ ३३२९९ ९६ १३८७
१४० गोरखा ४१६८९ ३२१२८ ७७.०७ ३०७७६ ९५.७९ १३५२ ४.२१
१४१ मनाङ्ग ४७९५ ३६५६ ७६.२५ ३६२३ ९९.१ ३३ ०.९
१४२ लमजुंग ४१६०२ ३३०६८ ७९.४९ ३१८६४ ९६.३६ १२०४ ३.६४
१४३ लमजुंग ४६९४६ ३६०७१ ७६.८४ ३५१७६ ९७.५२ ८९५ २.४८
१४४ कास्की ५४६६३ ४२१९९ ७७.२ ४०६७४ ९६.३९ १५२५ ३.६१
१४५ कास्की ४८६२५ ३७०४० ७६.१७ ३५४३० ९५.६५ १६१० ४.३५
१४६ कास्की ४१२१८ ३२०५४ ७७.७७ ३१००८ ९६.७४ १०४६ ३.२६
१४७ कास्की ५३१६२ ४०९१९ ७६.९७ ३८९२४ ९५.१२ १९९५ ४.८८
१४८ तनहुँ ५११६४ ३७०२१ ७२.३६ ३५१३५ ९४.९१ १८८६ ५.०९
१४९ तनहुँ ५७९५९ ४२३०२ ७२.९९ ४०२५३ ९५.१६ २०४९ ४.८४
१५० तनहुँ ५३६४५ ४०३४० ७५.२ ३८७३२ ९६.०१ १६०८ ३.९९
१५१ स्याङ्जा ५७२७९ ४२४५५ ७४.१२ ४०५३५ ९५.४८ १९२० ४.५२
१५२ स्याङ्जा ५३३७२ ३९८१९ ७४.६१ ३८२८४ ९६.१५ १५३५ ३.८५
१५३ स्याङ्जा ५२२२८ ४१७६८ ७९.९७ ४०६४५ ९७.३१ ११२३ २.६९
१५४ गुल्मी ३९२७० २९२२३ ७४.४२ २७८१९ ९५.२ १४०४ ४.८
१५५ गुल्मी ६०३८४ ४७०६८ ७७.९५ ४५५५६ ९६.७९ १५१२ ३.२१
१५६ गुल्मी ५१०१० ३८९०९ ७६.२८ ३७४७७ ९६.३२ १४३२ ३.६८
१५७ पाल्पा ४५१७३ ३४८०५ ७७.०५ ३३७१३ ९६.८६ १०९२ ३.१४
१५८ पाल्पा ४५११५ ३४११४ ७५.६२ ३३१७३ ९७.२४ ९४१ २.७६
१५९ पाल्पा ४५८९३ ३५३६३ ७७.०६ ३४३९९ ९७.२७ ९६४ २.७३
१६० अर्घाखांची ५०६८२ ३८७८९ ७६.५३ ३७५२३ ९६.७४ १२६६ ३.२६
१६१ अर्घाखांची ५६५५० ४१९८१ ७४.२४ ४०४०० ९६.२३ १५८१ ३.७७
१६२ नवलपरासी ५९९९८ ४७५३२ ७९.२२ ४५१५२ ९४.९९ २३८० ५.०१
१६३ नवलपरासी ५२४०५ ४१२८१ ७८.७७ ३९२८८ ९५.१७ १९९३ ४.८३
१६४ नवलपरासी ५७२२३ ४४८१४ ७८.३१ ४२३६३ ९४.५३ २४५१ ५.४७
१६५ नवलपरासी ५०९४३ ४२०१९ ८२.४८ ३९३०९ ९३.५५ २७१० ६.४५
१६६ नवलपरासी ५१४९९ ४३१९९ ८३.८८ ४०८९३ ९४.६६ २३०६ ५.३४
१६७ नवलपरासी ४५७१५ ३८६६५ ८४.५८ ३६४७३ ९४.३३ २१९२ ५.६७
१६८ रुपन्देही ५७४१३ ४६९५२ ८१.७८ ४४५०० ९४.७८ २४५२ ५.२२
१६९ रुपन्देही ५६९४५ ४५३२९ ७९.६ ४२७३६ ९४.२८ २५९३ ५.७२
१७० रुपन्देही ६३९९० ५२६९० ८२.३४ ५०५७२ ९५.९८ २११८ ४.०२
१७१ रुपन्देही ६५२०४ ५१८८० ७९.५७ ५०३१५ ९६.९८ १५६५ ३.०२
१७२ रुपन्देही ५२७९० ४३०३० ८१.५१ ४०७०८ ९४.६ २३२२ ५.४
१७३ रुपन्देही ४९५४६ ४०१०६ ८०.९५ ३८३७७ ९५.६९ १७२९ ४.३१
१७४ रुपन्देही ४२४२७ ३४८५२ ८२.१५ ३३३९८ ९५.८३ १४५४ ४.१७
१७५ कपिलवस्तु ५५७८७ ४५३८९ ८१.३६ ४३५८६ ९६.०३ १८०३ ३.९७
१७६ कपिलवस्तु ४३९५८ ३४६५४ ७८.८३ ३२५७३ ९३.९९ २०८१ ६.०१
१७७ कपिलवस्तु ४४४२५ ३५८४५ ८०.६९ ३३२१७ ९२.६७ २६२८ ७.३३
१७८ कपिलवस्तु ४८९४४ ४०८१५ ८३.३९ ३८४०० ९४.०८ २४१५ ५.९२
१७९ कपिलवस्तु ४५७४३ ३७२५६ ८१.४५ ३४८३६ ९३.५ २४२० ६.५
१८० मुस्तांग ६९४२ ५०७६ ७३.१२ ४९९२ ९८.३५ ८४ १.६५
१८१ म्याग्दी ५६५५३ ४११९६ ७२.८४ ४००६६ ९७.२६ ११३० २.७४
१८२ बागलुङ ४७८८१ ३६४८८ ७६.२१ ३५२२३ ९६.५३ १२६५ ३.४७
१८३ बागलुङ ३९७६४ २९६७३ ७४.६२ २८५९० ९६.३५ १०८३ ३.६५
१८४ बागलुङ ४१४०१ ३१०५० ७५ २९९२१ ९६.३६ ११२९ ३.६४
१८५ पर्वत ४५२०३ ३४०१० ७५.२४ ३३०३० ९७.१२ ९८० २.८८
१८६ पर्वत ३७८७१ २७६३९ ७२.९८ २६७७८ ९६.८८ ८६१ ३.१२
१८७ रुकुम ३८५४२ ३०७५० ७९.७८ ३००६५ ९७.७७ ६८५ २.२३
१८८ रुकुम ४७९२१ ४०६७२ ८४.८७ ३९५३१ ९७.१९ ११४१ २.८१
१८९ रोल्पा ४१९०२ २८८४२ ६८.८३ २६७७५ ९२.८३ २०६७ ७.१७
१९० रोल्पा ५२५५७ ३५४३४ ६७.४२ ३३८३९ ९५.५ १५९५ ४.५
१९१ प्यूठान ४९६२७ ३७६७९ ७५.९२ ३६५९८ ९७.१३ १०८१ २.८७
१९२ प्यूठान ५६८५९ ४३२९७ ७६.१५ ४१७६१ ९६.४५ १५३६ ३.५५
१९३ सल्यान ५१३४९ ४२१५७ ८२.१ ४०६५८ ९६.४४ १४९९ ३.५६
१९४ सल्यान ५१८८६ ४१६६१ ८०.२९ ४०४७६ ९७.१६ ११८५ २.८४
१९५ दाङ ४६१२९ ३५२८३ ७६.४९ ३२९६६ ९३.४३ २३१७ ६.५७
१९६ दाङ ४३०४७ ३२८७६ ७६.३७ ३१३७९ ९५.४५ १४९७ ४.५५
१९७ दाङ ४९२४९ ३६३९९ ७३.९१ ३४४४६ ९४.६३ १९५३ ५.३७
१९८ दाङ ५१५६३ ३९४२० ७६.४५ ३७५२१ ९५.१८ १८९९ ४.८२
१९९ दाङ ४८७४९ ३७१९८ ७६.३१ ३५५७७ ९५.६४ १६२१ ४.३६
२०० डोल्पा १४८६० १३२९९ ८९.५ १२८६८ ९६.७६ ४३१ ३.२४
२०१ मुगु २३८२१ १८३०८ ७६.८६ १७६८१ ९६.५८ ६२७ ३.४२
२०२ जुम्ला ४७४४५ ३९०६८ ८२.३४ ३७७७१ ९६.६८ १२९७ ३.३२
२०३ कालिकोट ५३५३४ ४१६१७ ७७.७४ ३९६३९ ९५.२५ १९७८ ४.७५
२०४ हुम्ला २२११६ १८९१४ ८५.५२ १८५७१ ९८.१९ ३४३ १.८१
२०५ जाजरकोट ३२९६५ २७१८५ ८२.४७ २५९९४ ९५.६२ ११९१ ४.३८
२०६ जाजरकोट ३१५३८ २६२३२ ८३.१८ २५१६५ ९५.९३ १०६७ ४.०७
२०७ दैलेख ५७६२६ ४४१८० ७६.६७ ४१६६२ ९४.३ २५१८ ५.७
२०८ दैलेख ५६४४७ ४४४१३ ७८.६८ ४१५०८ ९३.४६ २९०५ ६.५४
२०९ सुर्खेत ४७९३८ ३८८२० ८०.९८ ३७९४२ ९७.७४ ८७८ २.२६
२१० सुर्खेत ५८९०१ ४६५०४ ७८.९५ ४४५९२ ९५.८९ १९१२ ४.११
२११ सुर्खेत ४७९७२ ३७५१६ ७८.२ ३५९३५ ९५.७९ १५८१ ४.२१
२१२ बाँके ५९१६३ ४८७६८ ८२.४३ ४६७२८ ९५.८२ २०४० ४.१८
२१३ बाँके ४६७९६ ३९१६९ ८३.७ ३६७०८ ९३.७२ २४६१ ६.२८
२१४ बाँके ४९२९४ ४०२९४ ८१.७४ ३७७८२ ९३.७७ २५१२ ६.२३
२१५ बाँके ५३९१४ ४४२०३ ८१.९९ ४२२०७ ९५.४८ १९९६ ४.५२
२१६ बर्दिया ५४३६८ ४४९१० ८२.६ ४३३४२ ९६.५१ १५६८ ३.४९
२१७ बर्दिया ५५८७६ ४५९७९ ८२.२९ ४३८६३ ९५.४ २११६ ४.६
२१८ बर्दिया ५६१९२ ४५१०२ ८०.२६ ४३५११ ९६.४७ १५९१ ३.५३
२१९ बर्दिया ४९९५३ ४१२२४ ८२.५३ ४०१५९ ९७.४२ १०६५ २.५८
२२० बाजुरा ५८८१० ४८६६२ ८२.७४ ४७५९१ ९७.८ १०७१ २.२
२२१ अछाम ५६५७४ ४३६५६ ७७.१७ ४२४३३ ९७.२ १२२३ २.८
२२२ अछाम ५६२५६ ४१४९६ ७३.७६ ३९५१९ ९५.२४ १९७७ ४.७६
२२३ बझाङ्ग ४०३७१ ३२२९५ ८० ३१५२१ ९७.६ ७७४ २.४
२२४ बझाङ्ग ४४५४१ ३३११७ ७४.३५ ३१८३५ ९६.१३ १२८२ ३.८७
२२५ डोटी ४८१६८ ३५३७२ ७३.४३ ३३४९७ ९४.७ १८७५ ५.३
२२६ डोटी ४१२४५ ३२१३६ ७७.९१ ३०६७७ ९५.४६ १४५९ ४.५४
२२७ कैलाली ५३६७७ ४०२२८ ७४.९४ ३८०५६ ९४.६ २१७२ ५.४
२२८ कैलाली ५२०४० ३८६३८ ७४.२५ ३६४३० ९४.२९ २२०८ ५.७१
२२९ कैलाली ५४८८४ ४५०१२ ८२.०१ ४३२४५ ९६.०७ १७६७ ३.९३
२३० कैलाली ५७२१६ ४५४०७ ७९.३६ ४३२४२ ९५.२३ २१६५ ४.७७
२३१ कैलाली ५७९३३ ४३९३० ७५.८३ ४१५८८ ९४.६७ २३४२ ५.३३
२३२ कैलाली ५७९११ ४३२६५ ७४.७१ ४११९९ ९५.२२ २०६६ ४.७८
२३३ दार्चुला ६६०८२ ५२८३९ ७९.९६ ५०९६२ ९६.४५ १८७७ ३.५५
२३४ बैतडी ५८४९६ ४२१६४ ७२.०८ ३८४४९ ९१.१९ ३७१५ ८.८१
२३५ बैतडी ५५५२१ ३७३७४ ६७.३२ ३३९७३ ९०.९ ३४०१ ९.१
२३६ डडेलधुरा ६५८६८ ४८८३२ ७४.१४ ४७३३६ ९६.९४ १४९६ ३.०६
२३७ कन्चनपुर ४६७४० ३७५५१ ८०.३४ ३६०४८ ९६ १५०३
२३८ कन्चनपुर ५६५२१ ४४५५० ७८.८२ ४२१४७ ९४.६१ २४०३ ५.३९
२३९ कन्चनपुर ४८९६७ ३५९७८ ७३.४७ ३४०२४ ९४.५७ १९५४ ५.४३
२४० कन्चनपुर ४६६९२ ३३०११ ७०.७ ३१०८७ ९४.१७ १९२४ ५.८३
जम्मा १२१४७८६५ ९५१६७३४ ७८.३४ ९०४४९०८ ९५.०४ ४७१८२६ ४.९६
This Page is visited : 23237 Times
Designed & Developed by PCS